Mẫu Xác Nhận Tình Trang Nhà Ở Của Bộ Xây Dựng

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  GIẤY XÁC NHẬN VỀ  HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở  CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  KHI VAY VỐN ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ 1,05 TỶ ĐỒNG
   
  Kính gửi(3):...........
  Họ và tên người đứng tên vay vốn(4):.................
  Nơi ở hiện tại: ......................
  Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại: ................
  Số sổ hộ khẩu hoặc số sổ đăng ký tạm trú ...............
  Số thành viên trong hộ gia đình........................người (kèm theo bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của các thành viên trong hộ có công chứng). 
  Tôi xin cam đoan về thực trạng nhà ở5 của hộ gia đình như sau:  
  1. Hộ gia đình tôi đang sinh sống tại địa chỉ nêu trên, diện tích sàn nhà ở bình quân của hộ gia đình hiện nhỏ hơn 8 m2/người                     
  2. Hộ gia đình tôi đang sinh sống cùng với bố mẹ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên             
  3. Hộ gia đình tôi đang ở nhờ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên (đối với trường hợp ở nhờ nhà của họ hàng hoặc của người thân)    
          Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai và xin cam kết chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh, thành phố    …….../. 
   
  .........., ngày ....... tháng ......năm ........
  Người viết đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)
   
   
   
  Tags:

Các bài viết cùng chuyên mục Hồ sơ - Tài liệu

1 2>>