Hồ sơ pháp lý dự án Chung cư Eco Green City

   
  Dự án “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán Eco Green City” được thực hiện trên phần đất thuộc ô đất CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 2ha.
   
   
   

  Cơ sở pháp lý chung:

   

  - Luật xây dựng 2003; Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
   
  - Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
   
  - Luật Kinh doanh bất động sản;
   
  - Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
   
  - Quyết định 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
   
  - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của quốc hội khoá XI;
   
  - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
   
  - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
   
  - Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009;
   
  - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về việc thi hành Luật đất đai;
   
  - Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012;
   
  - Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thi hành Luật đất đai;
   
  - Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
   
  - Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011;
   
   
   
   
   
   

  Pháp lý dự án Chung cư Eco Green City được thể hiện trên các văn bản pháp luật sau:

   
  1. Văn bản số: 2122/QHKT-P2-P7 ngày 12/6/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng công trình tại ô đất ký hiệu CT4 và CT9 trong khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.
   
  2. Giấy phép quy hoạch số: 2772/GPQH ngày 17/7/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội cấp cho công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng về việc cấp phép dự án: Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco Green City); địa điểm xây dựng: lô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
   
  3. Văn bản số: 3069/QHKT-P2 ngày 04/08/2014 của Sở quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc: Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco Green City) ; địa điểm xây dựng: Lô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, tỷ lệ 1/500.
   
  4. Văn bản số: 3499/QHKT-P2 ngày 29/8/2014 của Sở quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc: Chấp thuận phương án kiến trúc sơ bộ công trình Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco Green City); Địa điểm xây dựng: Lô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, tỷ lệ 1/500.
   
  5. Quyết định số: 5128/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc: Công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng và công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được giao và thuê 20.230m2 đất tại ô đất ký hiệu CT4 và CT9 thuộc khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để thực hiện dự án tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco Green City).
   
  6. Biên bản và bàn giao hồ sơ mốc giới giao đất: ngày 10/10/2014 giữa sở tài nguyên và môi trường Hà Nội với công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng và công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại địa điểm: Ô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, Thành Trì, Hà Nội.
   
  7. Quyết định số: 7102/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc: Phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Dự án tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán (Eco Green City) tại ô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội của công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng và công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.
   
  8. Hợp đồng thuê đất số: 62/HĐTĐ ngày 03/02/3015 giữa ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng, công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.
   
  9. Văn bản số 1218/UBND-XDGT ngày 13/02/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền, giao cho công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng (là đơn vị đồng chủ đầu tư) tiếp tục xây dựng công trình, thực hiện công tác bán hàng, kinh doanh sản phẩm… và chịu trách nhiệm quản lý vận hành, khai thác sau đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
  Tags:

Các bài viết cùng chuyên mục Tin Dự Án BĐS

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9